VŠEOBECNÉ PREDAJNÉ A DODACIE PODMIENKY

 

Účelom týchto Všeobecných predajných a dodacích podmienok je vymedziť a spresniť práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

Predávajúcim je spoločnosť:

REMARS s.r.o.

Hornočermánska 1

 949 01 Nitra  Slovensko  

IČO: 36561657  

DIČ: 2021855220  

IČ DPH: SK2021855220

Zapísaná v OR Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 14941/N  

Tel. +421 905 261 552       

+421 917 420 640  

E-mail: remars@remars.sk

 

I. Úvodné ustanovenia

 1. Kúpa a predaj tovaru sa riadi kúpnou zmluvou (ďalej len „KZ“) alebo zmluvou o dielo (ďalej len „ZD“). Prílohou ku KZ a ZD sú tieto Všeobecné predajné    a dodacie podmienky (ďalej len „VPDP“).

 2. Odlišné dojednania v KZ a ZD majú prednosť pred úpravou obsiahnutou vo VPDP. Otázky neupravené v rámci zmluvy alebo VPDP sa v plnom rozsahu      riadia zákonom č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších zmien, doplnkov a súvisiacich právnych predpisov (ďalej len „obchodný                zákonník“).

 3. KZ a ZD, ich zmeny a dodatky môžu byť uskutočnené písomne, telefonicky alebo prostriedkami elektronickej komunikácie a musia byť potvrdené oboma      zmluvnými stranami.

 4. Tieto VPDP sú záväzné pre všetkých kupujúcich, ktorým na základe KZ alebo ZD dodáva spoločnosť REMARS s.r.o. tovar.

 

II. Základné zmluvné podmienky

 1. Predávajúci sa zaväzuje, že dodá a kupujúci sa zaväzuje, že odoberie a zaplatí dodaný tovar v množstve, cene a lehotách, dohodnutých v KZ.

 2. Informácie o cenách sú považované za dôverné v zmysle § 271 obchodného zákonníku.

 3. Predávajúci nie je povinný dodať kupujúcemu tovar v lehotách podľa uzatvorenej KZ alebo ZD, pokiaľ má ku termínu splnenia zmluvy akékoľvek       pohľadávky po splatnosti voči kupujúcemu. Pokiaľ kupujúci uhradí všetky pohľadávky po splatnosti, zaväzuje sa predávajúci plniť uzatvorené zmluvy s tým, že termín dodania tovaru sa môže predĺžiť o lehotu rovnajúcu sa lehote, ktoré uplynula odo dňa pôvodne dojednaného dátumu plnenia do uhradenia všetkých pohľadávok po splatnosti.

 4. Kupujúci je povinný do úplného zaplatenia kúpnej ceny za tovar, sa o tento starať, chrániť ho pred poškodením, zničením alebo odcudzením. Pri porušení povinností vyplývajúcich z KZ, ZD alebo VPDP, je kupujúci zaviazaný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 30 % z ceny tovaru, tvoriaceho predmet zmluvy.

 5. Uhradením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody.

 6. Právne vzťahy vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 

III. Cena a platobné podmienky

 1. Cena za predmet plnenia je dohodnutá v KZ alebo ZD. Predávajúci vystaví daňový doklad podľa skutočne dodaného množstva tovaru.

 2. Pre zúčtovanie ceny je rozhodujúci údaj o množstve tovaru v momente jeho prevzatia kupujúcim alebo jeho odovzdania dopravcovi. Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru podľa podmienok dohodnutých v zmluve.

 3. Kupujúci zaplatí kúpnu cenu na základe daňového dokladu (ďalej len „faktúra“) vystaveného predávajúcim. Splatnosť je určená v zmluve. Dňom úhrady je deň pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho. Bankové výdavky, spojené s úhradou kúpnej ceny, idú na vrub kupujúceho. Nezaplatenie kúpnej ceny v lehote splatnosti určenej v zmluve je podstatným porušením KZ alebo ZD.

 4. Predávajúci je oprávnený vyúčtovať kupujúcemu pri oneskorenej platbe úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Tým nie sú dotknuté iné nároky predávajúceho, vrátane nároku na zmluvnú pokutu náhradu škody. Kupujúci nie je oprávnený zadržovať kúpnu cenu alebo jej časť, alebo reklamovaný materiál určený k vráteniu z akýchkoľvek dôvodov, alebo tieto tieto nároky jednostranne započítať a to vrátane nárokov z uplatnených reklamácií. Strata, odcudzenie alebo poškodenie tovaru, ku ktorému došlo po odovzdaní tovaru kupujúcemu, ani uplatnená reklamácia, nezbavuje kupujúceho povinnosti zaplatiť kúpnu cenu.

 

IV. Dodanie tovaru

 1. Doprava tovaru sa uskutočňuje prostredníctvom prepravcu. Kupujúci je oprávnený zaistiť si prepravu sám, na vlastné náklady, v tom prípade je povinný oznámiť toto preukázateľne predávajúcemu. Kupujúci sa zaväzuje, že v prípade zaistenia vlastnej dopravy odoberie tovar najneskôr do 5 pracovných dní od obdržania výzvy od predávajúceho. Ak kupujúci po výzve predávajúceho neprevezme tovar v lehote a mieste určenom v zmluve, je predávajúci oprávnený v prípade, že nebude požadovať od kupujúceho plnenie podľa zmluvy a nebude žiadať náhradu škody vzniknutej oneskoreným prevzatím, odstúpiť od zmluvy, predať materiál inam a žiadať od kupujúceho náhradu škody.

 2. Predávajúci si vyhradzuje právo, po písomnom upozornení kupujúceho, pozastaviť všetky dodávky tovaru kupujúcemu do úplného uhradenia splatných záväzkov kupujúceho voči predávajúcemu. Toto jednanie predávajúceho sa nepovažuje za meškanie predávajúceho v dodaní tovaru a kupujúcemu nevzniká nárok na zmluvné pokuty, náhradu škody a odstúpenie od zmluvy. V prípade neuhradenia splatných záväzkov kupujúceho po opakovanej výzve, má predávajúci právo odstúpiť od všetkých uzavretých zmlúv.

 

V. Výhrada vlastníctva

 1. Predávajúci má vlastnícke právo k tovaru špecifikovanému v KZ alebo ZD až do okamihu úplného zaplatenia kúpnej ceny za tovar a všetkých splatných pohľadávok predávajúceho.

 2. Pre prípad, že je kupujúci v meškaní s úhradou kúpnej ceny a disponuje s tovarom vo vlastníctve predávajúceho, má predávajúci právo:

  1. voľného vstupu zástupcov predávajúceho do nehnuteľnosti kupujúceho a právo na sprístupnenie údajov o manipulácií s tovarom,

  2. na akékoľvek výnosy kupujúceho, ktoré mu v dôsledku neoprávnenej manipulácie a dispozície s tovarom vznikli až do zaplatenia všetkých pohľadávok predávajúceho.

 

VI. Odstúpenie od zmluvy

 1. V prípade odstúpenia od zmluvy na podnet kupujúceho alebo v dôsledku nesplnenia podmienok zmluvy kupujúcim, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu 10% z ceny tovaru podľa zmluvy v prípade nevyrobeného tovaru a 65% z hodnoty už vyrobeného tovaru, ktorého sa odstúpenie týka.

 2. V prípade neodôvodneného odstúpenia od zmluvy predávajúcim, má kupujúci právo na náhradu preukázaných nákladov, ktoré mu vznikli v dôsledku tohto odstúpenia, maximálne do výšky 20% hodnoty tovaru, ktorého sa odstúpenie týka.

VII. Vady tovaru a reklamácie

 1. Právo kupujúceho na reklamáciu závad tovaru zaniká, ak neoznámi písomnou formou predávajúcemu povahu závad v týchto lehotách:

  – zjavné vady tovaru zistené pri jeho preberaní ihneď a vady v množstve tovaru – v lehote 7 dní od prevzatia tovaru kupujúcim v mieste určenom podľa zmluvy.

 2. Vady tovaru musí kupujúci písomne oznámiť predávajúcemu v lehotách uvedených vyššie.

 3. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany kupujúceho alebo osoby, ktorá kupujúcemu montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

 4. Pri rozdieloch v množstve alebo poškodení tovaru behom prepravy, je kupujúci povinný predložiť predávajúcemu originál komerčného zápisu o prevzatí tovaru od verejného alebo zmluvného prepravcu.

 5. Poškodený, reklamovaný tovar musí byť uskladnený oddelene, v pôvodnom stave a bez písomného súhlasu predávajúceho nesmie byť použitý alebo ďalej predaný pred úplným vyriešením reklamácie.

 6. V prípade uznania reklamácie, môže predávajúci na základe dohody zmluvných strán:

  1. zistené vady v primeranej lehote odstrániť,

  2. uskutočniť doplňujúcu, resp. náhradnú dodávku za pôvodných podmienok,

  3. požadovať vrátenie tovaru s následným vrátením kúpnej ceny,

  4. znížiť cenu.

 

VIII. Ochrana osobných údajov

Informácie o spracovaní osobných údajov nájdete na  Ochrana osobných údajov. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný predávajúcemu poskytnúť osobné údaje v správnej a pravdivej forme a je tiež povinný informovať predávajúceho o každej zmene svojich osobných údajov. Kupujúci potvrdzuje, že osobné údaje, ktoré poskytol, sú správne.

 

IX. Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci má nárok na náhradu škody, ktorá vznikla porušením zmluvy v plnom rozsahu, popri nároku na zmluvnú pokutu podľa VPDP. Zmluvná strana, ktorá porušila povinnosť vyplývajúcu zo zmluvy, je povinná nahradiť druhej zmluvnej strane vzniknutú škodu, avšak maximálne do výšky hodnoty tovaru.

 2. Zmluvná strana nie je zodpovedná za vzniknutú škodu, ak sa preukáže, že nesplnenie povinnosti vzniklo následkom nepredvídaných a neodvratných okolností mimoriadnej povahy, ktoré nebolo možné v čase uzavretia zmluvy predpokladať a ktorým sa nedalo zabrániť ani vyhnúť (ďalej len „vyššia moc“).

 3. Zmluvná strana, u ktorej vznikli okolnosti vyššej moci, je povinná túto skutočnosť a jej následky oznámiť druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o nej dozvedela, inak zodpovedá za škodu v plnom rozsahu.

 4. Vylúčenie zodpovednosti je účinné na dobu, počas ktorej vyššia moc a jej následky trvajú. Ak vyššia moc bráni predávajúcemu plniť podmienky zmluvy, má právo primerane predĺžiť termín dodania tovaru.

 5. Udalosti vyššej moci oslobodzujú povinnú stranu uhradiť škodu, pokuty alebo iné zmluvne dohodnuté sankcie.

 6. Ak vyššia moc trvá viac ako 3 mesiace, má ktorákoľvek zmluvná strana právo odstúpiť od zmluvy, resp. od jej časti, bez ďalších nárokov.

 7. Pre zmluvy uzatvorené pred platnosťou týchto VPDP sa nebudú aplikovať ustanovenia týchto VPDP ukladajúce sankcie za nesplnenie dodávok.

 

Tieto Všeobecné predajné a dodacie podmienky vstupujú do platnosti 01.02.2014