Všeobecné obchodné podmienky REMARS s.r.o. zo dňa 01.03.2023

 

I.VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto obchodné podmienky upravujú predaj a kúpu tovaru medzi kupujúcim a predávajúcim v prípade, ak predávajúcim je: REMARS s.r.o., so sídlom: Podjavorinskej 26A, Nitra 949 01, IČO: 36561657, zapísaná v obchodnom registri Okresného súsu Nitra, v oddieli: Sro, vložke č.: 14941/N.
 2. Prípadné odchylné dojednania v kúpnej zmluve /ďalej ,,KZ“/ majú prednosť pred znením uvedeným v týchto obchodných podmienkach.
 3. Právne vzťahy neupravené KZ alebo týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami aktuálne platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

 

 1. KÚPNA ZMLUVA
 2. KZ má písomnú alebo elektronickú formu. Uvedené formy právneho úkonu sa vyžadujú aj pre zmenu alebo zrušenie KZ. Zmluvné strany sa dohodli na akceptačnej lehote – piatich (5) kalendárnych dní, ktorá plynie od dátumu uvedenom v návrhu KZ. Márnym uplynutím akceptačnej lehoty návrh KZ zaniká.

 

III. DODACIE PODMIENKY

 1. Ak nie je v KZ uvedené inak, platí, že k splneniu záväzku a vzniku práva účtovať dohodnutú kúpnu cenu dochádza dňom, kedy bol tovar odovzdaný prvému dopravcovi k preprave a dodávka je označovaná ako zásielka pre kupujúceho.
 2. Dátum dodania bude dohodnutý v KZ. Predávajúci písomne oznámi kupujúcemu, že tovar v zmysle KZ je pripravený k odberu, resp. expedícii. Kupujúci má od doručenia písomného oznámenia lehotu desať (10) kalendárnych dní na odber, resp. expedíciu tovaru. Po márnom uplynutí tejto lehoty, alebo neuvedení odpovede kupujúcim, sa považuje dodávka za splnenú a vzniká právo účtovať kúpnu cenu.. Predávajúci v tomto prípade neručí za vady, ktorým nie je možné zabrániť pri dostupnom spôsobe skladovania /napr. atmosférická korózia/. Predávajúci má právo zabezpečiť dopravu tovaru na adresu a náklady kupujúceho, za sprostredkovanie dopravy si vyúčtuje odmenu vo výške 1% z ceny dopravovaného tovaru alebo odstúpiť od zmluvy.
 3. V prípade odstúpenia kupujúceho od KZ do dňa dodania tovaru je predávajúci oprávnený vyúčtovať kupujúcemu náklady vzniknuté pri príprave a realizácii výroby predmetnej objednávky a kupujúci je povinný ich predávajúcemu uhradiť.
 4. Expedíciu, resp. prebratie tovaru si zmluvné strany dohodnú vždy vopred, pričom kupujúci oznámi predávajúcemu spôsob prevzatia tovaru. Fyzická osoba, poverená kupujúcim alebo prepravcom prevziať tovar na prepravu je povinná prevzatie tovaru podpísať na prepravnom doklade, resp. inom doklade o splnení dodávky, pričom je povinná uviesť údaje prepravnej spoločnosti, (pečiatka prepravcu), ŠPZ vozidla, meno a priezvisko vodiča a podpis vodiča. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od plnenia dodávky ak kupujúci alebo ním splnomocnené osoby požadované údaje nepredložia alebo nedodržia povinnosti uvedené v tomto bode.
 5. Kupujúci je povinný v každej zmluve uviesť platné identifikačné číslo pre DPH. Kupujúci je povinný oznámiť ihneď písomne predávajúcemu každú zmenu alebo zrušenie identifikačného čísla DPH kupujúceho.
 6. Pokiaľ nie je v KZ dohodnuté inak, rozhodujúcou jednotkou pre plnenie a účtovanie sú kusy dodaného tovaru. Plnenie je dovolené v tolerancii ± 5% množstva dohodnutého v KZ.

 

 1. PLATOBNÉ PODMIENKY

 

 1. Kúpna cena je splatná v lehote uvedenej v KZ, ktorá začína plynúť odo dňa vystavenia faktúry predávajúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo fakturovať i čiastkové dodávky tovaru v prípade, ak si ich zmluvné strany medzi sebou dohodli. Ak nie je v KZ dohodnuté inak, je podkladom pre úhradu kúpnej ceny faktúra, ktorá je zároveň daňovým dokladom. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, lehota splatnosti je štrnásť kalendárnych (14) dní od vystavenia faktúry.

 

 1. Námietky k platobnému podkladu – faktúre je potrebné oznámiť predávajúcemu v lehote jeho splatnosti.

 

 1. Kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom jej pripísania na účet predávajúceho pokiaľ je

uhrádzaná prostredníctvom banky. Ak kupujúci prijme dodávku väčšieho množstva tovaru, než je určené v KZ, je povinný zaplatiť cenu za skutočne dodané množstvo pri jednotkovej cene dohodnutej v KZ.

 

 1. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť predávajúcemu úroky z omeškania vo výške 0,02% z kúpnej ceny /inej ceny/ za každý deň omeškania s úhradou kúpnej ceny /inej ceny/ v prípade, že ich predávajúci predpíše. Omeškaním s úhradou kúpnej ceny / inej ceny/ sa rozumie jej neuhradenie v dobe splatnosti uvedenej v príslušnom daňovom doklade, ktorý je podkladom pre jej úhradu. Podkladom pre uhradenie úrokov z omeškania je ich vyúčtovanie. Ak kupujúci neuplatní námietky voči správnosti vyúčtovania úrokov z omeškania v dobe splatnosti platí, že účastníci zmluvy sa dohodli, že tieto úroky z omeškania sú vyúčtované a vymáhané predávajúcim oprávnene a v správnej výške.

 

 1. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, REKLAMÁCIA VÁD

 

 1. Predávajúci poskytuje záruku za akosť tovaru počas dvanástich ( 12 ) mesiacov odo dňa dodania tovaru.

 

 1. Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu zjavné vady v deň doručenia tovaru na miesto určenia, pri ostatných vadách hneď po ich zistení, resp. po tom, ako s ohľadom na všetky okolnosti možno predpokladať, že mohol mať vedomosť o ich existencii. Práva z vád zanikajú, ak vady nie sú oznámené včas, najneskôr do dvanástich (12) mesiacov odo dňa dodania tovaru. Dodanie tovaru s vadami nie je podstatným porušením zmluvy. Oznámenie vád /reklamácia/ sa uskutočňuje e-mailom. Oznámenie o vadách musí obsahovať: číslo objednávky a zákazky reklamovaných výrobkov, označenie KZ, popis vád a ich prejavov, množstvo reklamovaných výrobkov.
 2. Kupujúci musí umožniť predávajúcemu na základe jeho požiadavky fyzické overenie oprávnenosti reklamácie. Reklamovaný tovar musí byť skladovaný oddelene až do úplného a konečného vybavenia reklamácie. Disponovanie s týmto tovarom znemožňujúce alebo sťažujúce preverenie reklamácie bez predchádzajúceho súhlasu predávajúceho je neprípustné.

 

 1. Predávajúci nezodpovedá za priame či nepriame škody alebo ušlý zisk vzniknutý kupujúcemu použitím tovaru na iný účel alebo v prostredí vyžadujúcom si odlišné kvalitatívne vlastnosti tovaru.

 

VII. VYŠŠIA MOC

 

 1. Zmluvné strany nie sú zodpovedné za škody, ktoré vzniknú druhej zmluvnej strane z dôvodu okolností vylučujúcich zodpovednosť (ďalej len „vyššia moc“). Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala a ďalej, že by v čase podpísania tejto zmluvy túto prekážku predvídala. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považujú najmä nepredvídateľné prírodné udalosti, ďalej vojna, teroristická akcia, nepokoje, mimoriadne stavy, epidémie/pandémie, prípadne štrajk postihujúci možnosť plnenia povinnosti zmluvnej strany.

 

 1. Zodpovednosť však nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná strana bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zmluvné strany sa zaväzujú

k vyvinutiu maximálneho úsilia k odvráteniu a prekonaniu okolností vylučujúcich zodpovednosť.

 

 1. Každá zo zmluvných strán je povinná písomnou formou vyrozumieť bez zbytočného odkladu druhú zmluvnú stranu o okolnostiach vylučujúcich zodpovednosť tejto zmluvnej strany s uvedením dôvodov a predpokladanej doby trvania takýchto okolností. Zmluvná strana, odvolávajúca sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná poskytnúť druhej zmluvnej strane možnosť preveriť existenciu dôvodov vylučujúcich zodpovednosť.

 

 1. Zmluvná strana postihnutá vyššou mocou sa zaväzuje vyvinúť primerané úsilie na odstránenie okolností vylučujúcich zodpovednosť, aby bolo možné obnoviť plnenie predmetu tejto zmluvy a druhej zmluvnej strane písomne oznámiť zánik okolností vylučujúcich zodpovednosť.

 

 1. Pokiaľ by okolnosť brániaca v riadnom plnení tejto zmluvy popísaná ako vyššia moc trvala bez prerušenia viac ako 60 (šesťdesiat) dní, má každá zmluvná strana právo ukončiť účinnosť tejto zmluvy formou odstúpenia od zmluvy.

 

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

 1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od KZ v prípade podstatného porušenia zmluvnej povinnosti:
 2. a) omeškanie kupujúceho s úhradou kúpnej ceny za dodávky tovaru, a to i čiastkové dodávky za opakujúce plnenie. Pri odstúpení od KZ predávajúcim z tohto dôvodu je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu preukázateľne vzniknuté náklady vynaložené na splnenie zmluvnej povinnosti predávajúceho a ušlý zisk a to do tridsiatich ( 30 ) kalendárnych dní odo dňa ich vyúčtovania.
 3. b) neoznámenie niektorých z uvedených skutočností kupujúcim bez zbytočného odkladu písomne: zrušenie spoločnosti s likvidáciou, vyhlásenie konkurzu na majetok kupujúceho, reštrukturalizácia, zrušenie bez likvidácie, zmena právnej formy, zmena sídla spoločnosti alebo korešpondenčnej adresy.
 4. c) porušenie zmluvných povinností uvedených v čl. III. bod 2., 4.
 5. Odstúpenie od KZ je účinné doručením prejavu vôle predávajúceho o odstúpení od zmluvy kupujúcemu.

 

 1. Pri odstúpení od KZ predávajúcim z dôvodu uvedeného v čl. VII. bod 1. je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu preukázateľne vzniknuté náklady vynaložené na splnenie zmluvnej povinnosti predávajúceho a ušlý zisk a to do tridsiatich ( 30 ) kalendárnych dní odo dňa ich vyúčtovania.

 

 1. Pri omeškaní predávajúceho s dodaním tovaru sa zmluvné strany dohodli na zmluvnej pokute:

– pri omeškaní do tridsiatich (30) kalendárnych dní 0,5% z kúpnej ceny nedodaných výrobkov,

– pri omeškaní nad tridsať (30) kalendárnych dní 1,5% z kúpnej ceny nedodaných výrobkov.

Tieto majetkové sankcie musí kupujúci uplatniť u predávajúceho najneskôr do štyroch (4) mesiacov od dátumu splnenia zmluvných podmienok KZ.

 

 1. Tovar zostáva vo vlastníctve predávajúceho až do úplného zaplatenia oprávnených pohľadávok, ako aj ich príslušenstva s ním súvisiacich kupujúcim.

 

 1. Tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť KZ, čo zmluvné strany potvrdili podpisom na KZ.

 

 1. Podpisom KZ kupujúci súčasne vyhlasuje, že tieto obchodné podmienky zo dňa 01.03.2023, ktoré sú prílohou KZ a ktorými sa tento zmluvný vzťah spravuje, sú mu známe.